Farlig godsog undtagelser for transport


Det kan være særdeles svært selv at vide hvornår og hvor meget farligt gods man selv må transportere i forbindelse med sit arbejde.

Farligt gods er en fællesbetegnelse for stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Vejledningen i undtagelser fra de generelle regler retter sig til virksomheder. Virksomheders transport af farligt gods er omfattet af flere regler end privatpersoners.

Transport af farligt gods er reguleret i ADR- konventionen som du kan læse mere om her...


Transporterer du farligt gods uden en uddannelse 

- åbner lovgivningen op for flere undtagelser, der gør det lovligt i dit daglige arbejde.


Transport til og fra et arbejdssted uden farlig gods uddannelse
Virksomheder kan under visse forudsætninger medbringe farligt gods til et arbejdssted eller transportere farligt gods retur fra et arbejdssted. For eksempel må transporten ikke være hovedaktiviteten med kørslen, og der er særlige regler for, hvor meget farligt gods der må medbringes per emballage.

F.eks må du gerne transportere farligt gods fra værksted, lager, leverandør m.m. og frem til forbrugsstedet, der skal ligge eksternt i forhold til virksomhedens hjemadresse, uden særlige krav, hvis:

  1. Det farlige gods er emballeret korrekt og hver emballage må højst må indeholde 450 ltr.farligt gods.
  2. Den samlede mængde farligt gods må ikke overstige frimængden. Eksempel: Terpentin 1000 ltr. Saltsyre 333 ltr. Ved tvivl kontakt Knud E. Dan A/S 
  3. Flasker og beholdere skal være sikkert anbragt på køretøjet og skal være fastgjorte, således de ikke kan vælte, rulle m.m. Flasker såvel som andet gods på køretøjet skal være tilstrækkeligt last sikret.

Frimængdetransport af farligt gods
Man kan blive undtaget fra en række af de sædvanlige bestemmelser for transport af farligt gods, hvis den samlede mængde farligt gods i emballager, herunder pr. transporterende enhed ikke overstiger en bestemt mængdegrænse.
Frimængden afhænger af godsets farlighed.

Transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ)
Man kan blive undtaget fra de fleste bestemmelser for transport af farligt gods, hvis det farlige gods er emballeret i begrænsede mængder. Det kaldes også LQ-transport efter det engelske "limited quantities".

Der er altså tale om farligt gods i små mængder, typisk i detailsalgsemballager. Disse små emballager eller genstande skal pakkes i en ydre emballage.

Når man skal transportere varer der er defineret som farligt gods, er der afhængigt af hvor høj risikoen er, forskellige krav til transporten:

  • Ved afsendelse af farligt gods i en papkasse, har man lov til at transportere op til 30 kg uden varen bliver farligt gods.
  • Transporteres farligt gods foliepakket må der være 20 kg.
  • På disse indpakninger skal mærkningerne være klare og tydelige. 
  • Produkter der er til fare for hinanden, må ikke pakkes sammen. 
  • Kasserne som produkterne pakkes i, skal være af god kvalitet og ubeskadiget. De skal være solide til transport 

    På vores lager i Greve vil dit gods blive pakket i henhold til reglerne inden det sendes ud af døren. Spørg gerne vores medarbejdere på lageret hvis du er i tvivl om du må transportere varerne uden uddannelse.


 Få oplysninger om godsets transportklassifikation  i punkt 14 i leverandørbrugsanvisningen / SDS for produktet.