Bliv kunde

Produkt søgning

Kategorier
Produkt søgning
* Priser vises eksl. moms

Kvalitets- og miljøpolitik

 

 

Knud E. Dan A/S er grundlagt i 1960. Virksomheden udvikler og producerer rense- og rengøringsmidler til industri og storforbrugere. Endvidere forhandles tilbehør og maskiner.

 

miljoecertificering

Knud E. Dan A/S ønsker at udvikle, producere og levere rense- og rengøringsmidler og levere, tilbehør og maskiner i overensstemmelse med kunders og myndigheders forventninger og krav.

For at opfylde dette opretholder Knud E. Dan A/S et ledelsessystem som opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og EMAS. Derudover er Knud E. Dan A/S tilsluttet svanemærkningen på udvalgte produktgrupper.

Knud E. Dan A/S vil, i gennem fokus på kvalitets- og miljøstyring i hele virksomheden sikre, at de produkter som forlader os, lever op til de specificerede krav.

For at synliggøre over for vore omgivelser, at vi er en ansvarsbevidst virksomhed, har vi valgt, at sætte fokus på miljøet til gavn for mennesker og natur, ved løbende at minimere virksomhedens miljøbelastning.

Knud E. Dan A/S offentliggør en miljøredegørelse (et udvidet grønt regnskab), som godkendes efter EMAS (EU’s miljøstyrings- og miljørevisionsordning) i henhold til gældende regler.

ISO-9001 omfatter følgende aktiviteter :
Ordreoptagelse, indkøb, produktion, pakning, lagring, forsendelse og udvikling

Nedenstående punkter er ikke relevant for virksomheden:
7.5.2 validering af processer for produktion og servicetilvejebringelse
Er ikke relevant for virksomheden, da vi ikke har produkter, hvor mangler først kan konstateres efter, at produktet er taget i brug.

ISO-14001 omfatter følgende aktiviteter :
Identificering, vurdering og styring af risici i alle processer fra indkøb til forsendelse

Geografisk er ledelsessystemet gyldigt på adressen: Knud E. Dan A/S Lunikvej 40
Doc S 3.01

 

Politikker

Knud E. Dan A/S opretholder et ledelsessystem, som sikrer, at virksomheden ledes på en systematisk og overskuelig måde, og sikrer bl.a. via audit kontinuerlige forbedringer af alle processer.

Ledelsen fastsætter / godkender ressourcer for opnåelse af mål, målsætninger og politikker samt ledelsessystemets vedligeholdelse og udvikling.

Der produceres iht. recepter / specifikationer så produkterne altid er ensartede mht. råvaresammensætning, kvalitet, størrelse, emballage m.v.

Alle virksomhedens procestrin, råvare, færdigvarer, metoder og miljøpåvirkninger gennemgås for at identificere og minimere potentielle faktorer, som kan forvolde gene / skade på Klima, miljø og/eller virksomhedens interessenter.

Knud E. Dan A/S har identificerede råvare, el, varme, emballage, kemikalieaffald, alm. dagrenovation, luftemissioner, brændstof som sine væsentlige miljøpåvirkninger.

Knud E. Dan A/S nedbringer sin CO2 udledningen fra egen produktion og salg af rengøringsprodukter, ved at fokuserer på opvarmning, elforbrug og anvendte bilers kørselseffektivitet.

Knud E. Dan A/S holder sig hele tiden ajour med udviklingen samt lovgivningen, bl.a. via medlemskab af brancheforening SPT, ERFA-grupper m.m. Derudover erstattes, via. løbende produktudvikling, stoffer og kemikalier med mindre forurenende og Knud E. Dan A/S finder det uetisk og unødvendigt, når kemiske stoffer, der anvendes i rengøringsmidler, eller rengøringsmidlerne selv testes på mus, kaniner eller andre større dyr. Vi vil derfor ikke selv være årsag til test af disse stoffer og produkter på dyr.

Ved kommunikation med kunder og interessenter udvikler Knud E. Dan A/S nye produkter, så produktsortimentet dækker kundernes behov og forventninger. Oplysninger vedr. egne produkter, gives på et sandfærdigt og tilstrækkeligt grundlag. Derudover ydes hjælp, rådgivning og konsulentbistand til kunder på ærlig og sober vis. Herunder information vedr. den mest miljørigtige bortskaffelsesmetode for produkter og emballager.

Alle priser er afklaret og foreligger inden ”kontraktindgåelse/ordrebekræftelse” med kunder. Kundernes forsyningssikkerhed optimeres løbende.

Knud E. Dan A/S er tilsluttet SPT brancheforening, og har klare holdninger til Etik og samfundsansvar.

Alle leverandører vurderes på Deres formåen til at opfylde vore krav omkring, etik, kvalitets- og miljøaspekter. Knud E. Dan A/S mener at vores holdninger til menneske- og arbejdstagerrettigheder er essentielle for et bæredygtigt globalt samfund. Vi vil derfor ikke lade vores indsats på disse områder begrænse til vores eget ”hegn”, men lægger ved valg og fravalg af vores leverandører vægt på – for så vidt gælder diskrimination, sundt og sikkert arbejdsmiljø og mindreåriges beskæftigelse –, at de i det store hele, deler vores holdninger.

Planlægningen af virksomhedens daglige aktiviteter tilrettelægges og investeringer af ny teknologi / udstyr vurderes, således, at klima- og miljøpåvirkningerne minimeres samt mål og politikker tilgodeses.

Knud E. Dan A/S arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Derfor opretholdes en aktiv personale politik for, at udvikle medarbejdernes færdigheder og engagement (iht. kvalitet, miljø og etik). Den enkelte medarbejder involveres, og har medindflydelse på indhold og udvikling af sit arbejdsområde. Arbejdsopgaver og aktiviteter tilrettelægges således at, den gældende lovgivning overholdes samt tilgodeser medarbejdernes færdigheder, helbred og sundhed.

Knud E. Dan A/S går ind for samme løn for samme arbejde og kvalifikationer. Alle medarbejdere skal behandles lige godt, uanset eksempelvis køn, seksualitet, helbred, graviditet, politisk eller religiøs overbevisning og etnisk eller social baggrund.

Knud E. Dan A/S er opmærksom på de problemer, der kan være ved beskæftigelse af mindreårige i visse typer arbejde. Vi opfylder naturligvis den danske lovgivning på området og anerkender desuden, at de internationale menneskerettighedsstandarder mod beskæftigelse af mindreårige efterleves – også hvor de mindreåriges beskæftigelse sker i andre lande.
Doc. S 3.05

 

Knud E. Dan A/S Ledelsessystem som omfatter DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og EMAS-certificeres mindst en gang årligt af DNV-GL.

Se gældende certifikater:

ISO 9001
ISO 14001
EMAS

Læs mere om:

Miljøredegørelse
Ansvarlighed
Kemi + Viden
Sikkerhedsdatablade